kaple V Lipkách

Filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách, je nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Kaple V Lipkách, jak se katolická svatyně nazývá už odnepaměti, je právem považována za perlu severomoravského baroka.
Autorem projektu a stavitelem kaple byl rýmařovský stavební mistr Friedrich Höβler, dědeček prvního známého rýmařovského kronikáře Jana Josefa Langera (1729-1812). Už 1. října 1710 zahájil stavbu na nezvykle rozsáhlém elipsovitém půdoryse. O tři léta později, roku 1713, stavitel dokončil hrubou stavbu. Autorem fresek v kapli V Lipkách je olomoucký malířský mistr Ferdinand Naboth. Tématem jeho práce byla ilustrace veršů známé a tehdy velmi frekventované modlitby k Panně Marii Salve Regina (Zdrávas Královno). Návrh zvládl téměř celý, práce však už déle nemocnému muži přivodila nápadné zhoršení zdraví a dílo tak musel nadobro přerušit. Naštěstí však těsně před svou smrtí Naboth přijal za tovaryše dosud neznámého Jana Kryštofa Handkeho, který prostředí Rýmařovska dobře znal - narodil se totiž roku 1694 v Janovicích. Jediná Handkeho freska z roku 1715 je nad hlavním vchodem, svým pojetím, odlišnou monumentální kompozicí i rozdílem v barevnosti se zásadně liší od Nabothových prací. Výzdobu interiéru také dotváří soubor čtyř sochařsky pojatých oltářů (sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského, Čtrnácti božích pomocníků a Panny Marie) z olomoucké dílny sochařského mistra Davida Johanna Zürna. Ten je autorem také monumentálního hlavního oltáře se sochami čtyř zemských patronů (sv. Prokopem, sv. Václavem, sv. Vojtěchem a sv. Zikmundem), který tvoří také oltářní plátno J. K. Handkeho s námětem Navštívení Panny Marie z roku 1724. 

V blízkosti nově postaveného kostela stála poustevna. Posledním rýmařovským eremitou byl Antonín Skolaut, který poustevnu obýval až do roku 1772, kdy zemřel v úctyhodném věku 92 let. V předpolí kostela existovaly v 17. – 18. století tzv. morové jámy, kam byly pochovávány oběti morových epidemií z okolních obcí. Franz Brixel také uvádí, že u kaple dříve sídlil druhý hřbitov ve městě.

Kaple měla štěstí, že se jí v průběhu desetiletí vyhýbaly živelné pohromy i ničivé katastrofy. V roce 1883 zasáhl zvonici kostela blesk. Následkem požáru shořela původní došková střecha, požár se však naštěstí podařilo uhasit dříve, než mohly být poničeny cenné Nabothovy a Handkeho fresky. Na začátku 20. století byl v prostoru před kaplí vybudován park (Karlsplatz) s květinovými záhony. Na sklonku druhé světové války, když byl Rýmařov ostřelován dělostřelectvem sovětské armády, vybouchlo i několik granátů v blízkosti kaple. Stopy po výbuších byly sice patrny ještě v následujících letech, statika poškozena však nebyla. Velkou péči věnoval kapli V Lipkách rýmařovský farář František Vaňák, který dokázal sehnat finanční prostředky na restaurování fresek. Restaurátorské práce na freskové výzdobě vedl akademický malíř z Kroměříže František Sysel v letech 1959–1961, restaurování vnějšího pláště, podlahy a dalších částí stavby probíhalo však až do roku 1974. Kvůli váze klenby a rozpínavosti stěn musel být kostel v pozdějších letech po obvodu zvenku stažen dvěma ocelovými lany. (Před pár lety byl péčí rýmařovské římskokatolické fary zrestaurován také alianční znak nad hlavním portálem a vstupní dveře.)

V roce 1990 František Vaňák již z pozice olomouckého arcibiskupa celebroval v kapli jednu ze svých posledních rýmařovských mší. Od roku 2013 se tato kulturní památka otevřela nejen farníkům a poutníkům, ale také turistům a návštěvníkům města. Již od roku 2011 se pod vedením Městského muzea Rýmařov duchovní prostor kaple stal místem pořádání několika kulturních akcí, ať už hudebních jako například loutnový koncert Richarda Závady, koncert vážné hudby v podání varhanice Jany Havlíčkové a flétnisty Tomáše Pelikána či pravidelné vystoupení místních sborů Vox montana, Variace, Bernardini, nebo výstavních akcí (výstava Chrámové (ne)ticho, Kříže Rýmařovska). Římskokatolická farnost Rýmařov ve spolupráci s muzeem zde také pravidelně pořádá Noc kostelů. Kaple V Lipkách se tak stala důležitým centrem nejen duchovního života obce, ale také centrem kulturním.

 

fotogalerie
 

 

Partneři muzea