návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 externí expozice textilu Městského muzea Rýmařov, příspěvková organizace,

nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov

na ulici Opavská, Rýmařov v prostorách firmy Hedva Český Brokát 

________________________________________________________________________________

1.) Vstup do všech výstavních prostor externí expozice textilu je povolen pouze s průvodcem Městského muzea Rýmařov nebo určenou osobou za podnik Hedva Český Brokát. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků expozice omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 50 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce či osoby z podniku Hedva Český Brokát.

2.) Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v určeném prostoru veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm, např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla (včetně dětských nosítek) nošená na zádech, svrchní oděv (kabáty, pláště apod.).

3.) Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem, v hotovosti. Vstupné je stanoveno v platném ceníku, který je k nahlédnutí u pokladny a u vstupu do expozice. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny průvodce. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti. Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

4.) Do výstavních prostor je zakázán vstup se zbraní.

5.) Výstavní prostory jsou otevřeny květen – září,

 Květen a červen

Úterý, čtvrtek a sobota          9 – 12              13 – 16   

Červenec a srpen

Úterý až sobota                      9 – 12              13 – 17   

Září

Úterý, čtvrtek a sobota          9 – 12              13 – 17

6.) Poslední prohlídka výstavních prostor končí zpravidla 60 minut před ukončením návštěvní doby.

7.) Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni průvodcem Městského muzea Rýmařov či určenou osobou Hedvy Český Brokát 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě jsou návštěvníci povinni opustit prostory externí expozice textilu se skončením návštěvní doby.

8.) Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozice maximální opatrnost, dotýkat se smí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomu výslovně určeny a takto označeny.

9.) Fotografování sbírkových předmětů fotoaparátem i jakýmkoliv dalším prostředkem sdělovací techniky je podmíněno souhlasem průvodce Městského muzea Rýmařov či určené osoby Hedvy Český Brokát. Publikování jakýchkoliv těchto fotografií a jiných kopií se řídí pravidly badatelského řádu Městského muzea Rýmařov.

10.) Ve výstavních prostorách je zakázáno kouření a konzumace jídel a pití.

11.) Osoby, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků (pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěné apod.), nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.

12.) Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, nebo jinou nepřiměřenou činností škodu Městskému muzeu Rýmařov či Hedvě Český Brokát, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13, zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady se určí podle příslušných předpisů Městského muzea Rýmařov či Hedvy Český Brokát.

13.) Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat bezprostředně u průvodce nebo u ředitele Městského muzea Rýmařov.

Prohlídka expozice textilu bude probíhat každých celou hodinu.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 5. 2020

 

V Rýmařově, dne 1. 5. 2020

 

Bc. Růžena Zapletalová     

ředitelka Městského muzea Rýmařov

Partneři muzea