návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách v Rýmařově

Článek 1
NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

1.) Návštěvní doba trvá od 1. května do 30. září příslušného roku, případně dle dohody.

2.) Objekt je v návštěvní sezoně přístupný vždy v úterý, čtvrtek a sobotu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, případně dle dohody s Městským muzeem Rýmařov (dále jen MMR).

3.) Prohlídky se nekonají v době konání církevních obřadů, které mají vždy přednost.

4.) Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná, pokud nedojde ke kolizi termínů více akcí a pouze po předchozí dohodě s vlastníkem objektu.

Článek 2
ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.) Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o maximálním počtu 50 osob, včetně neplatících dětí do věku 6 let. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek.

2.) Poslední prohlídka začíná 30 minut před koncem návštěvní doby.

3.) Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem s MMR.


Článek 3
VSTUPNÉ

1.) Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem, v hotovosti.

2.) Vstupné je stanoveno v platném ceníku, který je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny průvodce.

3.) Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).

4.) Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

5.) Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

6.) Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.

7.) Vstupné za dítě do 6 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).


Článek 4
PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1.) Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

2.) Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy

3.) V areálu objektu jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

4.) Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny průvodců.

5.) Jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření, případně přivolá lékařskou pomoc.


Článek 5
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1.) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2.) Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3.) Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů se zbraněmi a živými zvířaty.

4.) Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5.) V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6.) Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt. Zejména je zakázáno:

a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat,

b) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audio přístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce a ztěžovat návštěvníkům prohlídku,

c) kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,

d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.,

e) vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek,

f) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata v objektu – jejich přístup do objektu je zakázán.

7.) Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

8.) Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vlastník.


Článek 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně, osobně či telefonicky a to v MMR, nám. Míru 6, 79501 Rýmařov, tel. číslo 554 254 382, 731 101 859 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2019.
  

V Rýmařově, dne 1. května 2019

Bc. Růžena Zapletalová        

ředitelka Městského muzea v Rýmařově

Partneři muzea