návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

stálých expozic a výstav Městského muzea Rýmařov, příspěvková organizace,

 nám. Míru 6,  Rýmařov 795 01, IČO 75037947

________________________________________________________________________

1.) Vstup do všech výstavních prostor Městského muzea Rýmařov (dále jen MMR) je povolen jen s platnou vstupenkou. Pokladna MMR v Informačním centru vydá každému návštěvníkovi (kromě návštěvníků osvobozených od vstupného) vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu, pokud je však na výstavu stup volný vstupenka se nevydává. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 50 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků MMR.

2.) Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč.

3.) Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v určeném prostoru veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm, např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla včetně dětských nosítek, nošená na zádech, svrchní oděv (kabáty, pláště apod.).

4.) Do výstavních prostor je zakázán vstup se zbraní.

5.) Výstavní prostory jsou otevřeny denně mimo pondělí a svátků od 9 do 17 hodin.

6.) Prodej vstupenek je zahájen s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.

7.) Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě jsou návštěvníci povinni opustit prostory MMR se skončením návštěvní doby.

8.) Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost, dotýkat se smí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomu výslovně určeny a takto označeny.

9.) Fotografování sbírkových předmětů fotoaparátem i jakýmkoliv dalším prostředkem sdělovací techniky, je podmíněno souhlasem správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov. Publikování jakýchkoliv těchto fotografií a jiných kopií se řídí stejnými pravidly, jako u ostatního studovaného materiálu viz badatelský řád bod 5.

10.) Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno kouření a konzumace jídel a pití.

11.) Osoby, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků (pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěné apod.) nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.

12.) Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, nebo jinou nepřiměřenou činností škodu MMR, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13, zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady se určí podle příslušných předpisů MMR.

13.) Stížnosti mohou návštěvníci uplatňovat bezprostředně u pracovníků dozoru nebo u ředitele MMR.

 

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. června 2020.

 V Rýmařově, dne 1. června 2020

Bc. Růžena Zapletalová        

ředitelka Městského muzea v Rýmařově

Partneři muzea