badatelský řád

BADATELSKÝ ŘÁD

Městského muzea Rýmařov, příspěvková organizace,

nám. Míru 6,  Rýmařov 795 01, IČO 75037947

________________________________________________________________________

1. Na základě zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 12. 5. 2000 a zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů účinného od 1. 10. 2004, má Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace, (dále jen MMR) povinnost zpřístupnit sbírky a jednotlivé sbírkové předměty pro studijní, vědecké a další účely, pokud fyzický stav předmětu není ohrožen manipulací s ním. Právo studovat sbírkové fondy má každý badatel na základě povolení vydaného odborným správcem sbírkových fondů a schváleného ředitelkou Městského muzea Rýmařov, případně vedoucí oddělení muzejních činností (viz záznam na badatelském listu). Tomuto povolení předchází písemná (ústní) žádost zájemce o bádání ve sbírkových fondech.

 

2. Badatel se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem, v badatelském listu uvede důvod a účel studia a je povinen zejména:

a) seznámit se s ustanoveními badatelského řádu a toto potvrdit na badatelském listě,

b) vyplnit badatelský list s přílohou a základními údaji o osobě.

 

3. Studium v depozitních prostorách je zakázáno, badatel studuje pouze v určeném prostoru

 

4. Badatel je povinen při práci se sbírkovými předměty dbát zásad bezpečnosti práce a pracovní hygieny, dodržovat vnitřní předpisy organizace i pokyny odborného správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka Městského muzea Rýmařov. Dále je badatel povinen po ukončení práce se sbírkovými předměty tyto odevzdat neporušené a v kompletním stavu. Je povinen v plné výši uhradit případnou škodu, která vznikla jeho zaviněním. O výši škody rozhoduje ředitel organizace na základě stanoviska odborného pracovníka, případně soudního znalce, které je badatel taktéž povinen uhradit.

 

5. Ve všech následně publikovaných pracích, týkajících se studovaného materiálu, je badatel povinen uvádět zdroj a původ informací, kterým je Městské muzeum Rýmařov, příspěvkové organizace, nám. Míru 6,  Rýmařov 79501

 

6. Fotografování sbírkových předmětů fotoaparátem i jakýmkoliv dalším prostředkem sdělovací techniky, je podmíněno souhlasem správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka MMR Publikování jakýchkoliv těchto fotografií a jiných kopií se řídí stejnými pravidly, jako u ostatního studovaného materiálu viz bod 5.

 

7. V případě jakéhokoliv porušení a nedodržení ustanovení badatelského řádu může být další nahlížení do muzejních sbírek odepřeno, případně udělený souhlas odvolán. Badatel je povinen neprodleně ukončit jakoukoliv další manipulaci se sbírkovými předměty a předat je zpět odbornému pracovníkovi.

 

8. V prostorách určených k bádání je zakázáno kouření, manipulace s ohněm a nebezpečnými látkami vůbec, rovněž tak konzumace jídel a nápojů a dále veškeré ostatní činnosti vedoucí k poškození sbírkových předmětů.

 

9. Do určeného prostoru je badateli povoleno vstupovat pouze za přítomnosti odborného správce sbírkového fondu, případně pověřeného pracovníka MMR. Před vstupem je z bezpečnostních důvodů nutno si odložit svrchní šatstvo, tašky a zavazadla do vyhrazené místnosti nebo prostoru sloužícímu tomuto účelu.

 

10. Povinnosti odborného správce fondu, případně pověřeného pracovníka MMR:

a) ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v badatelském listu a jeho přílohách,

b) informovat o zásadách práce a nakládání se sbírkovými předměty i ostatními zásadami, jenž zajistí, aby během návštěvy badatele v  MMR, této organizaci nevznikla žádná škoda,

c) informovat badatele o stavu a množství předloženého materiálu,

d) po ukončení práce badatele převzít a odsouhlasit převzatý materiál a o tomto provést záznam na badatelském listu,

e) po dobu bádání badatele zajišťovat dozor v prostoru k tomu určeném.

 

Tento badatelský řád nabývá účinnosti dnem 2. června 2020

V Rýmařově, dne 2. června 2020

Bc. Růžena Zapletalová        

ředitelka Městského muzea v Rýmařově

Partneři muzea