návštěvní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Muzejní knihovny Městského muzea Rýmařov, příspěvková organizace,

nám. Míru 6,  Rýmařov 795 01, IČO 75037947

 

1. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

2. Knihovní fondy

3. Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

4. Výpůjční služby a další služby

5. Počítačová pracoviště

6. Poplatky a náhrady

7. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1. Knihovna Městského muzea Rýmařov je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. c./d. zákona č. 257/2001 Sb.

1.2. Posláním muzejní knihovny Městského muzea Rýmařov je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a.         Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách,

b.         Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

c.         Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,

d.         Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

e.         Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a další doprovodný zákon č. 111/2019 Sb.,

f.          a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

1.4 Muzejní knihovna je knihovnou presenční.

 

2. Knihovní fondy

2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Jsou doplňovány podle finančních podmínek a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Knihovna získává literaturu do fondu následujícími způsoby: nákupem, výměnou, za reprodukční práva, dary, odkazy, eviduje i publikace získané odbornou činností muzea a jejími pracovníky (sborníky z konferencí, literaturu zakoupenou z grantů, reprezentační publikace atd.)

2.3. Knihovní fondy se půjčují pouze presenčně ke studiu ve studovně. Zapůjčený fond je zapsán na příloze badatelského listu.

2.4. Uživatelé knihovny jsou povinní knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

 

3. Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny Městského muzea se stává osoba starší 15 let. Osoby mladší 15 let mohou využít knihovnu se zákonným zástupcem.

3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

3.4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hučet, používat mobilních telefonů.

3.5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.

3.6. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.7. Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb Městského muzea Rýmařov.

 

4. Výpůjční služby a další služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.3. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.4. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá průkaz totožnosti a vyplnění smlouvy o výpůjčce.

4.5. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce.

4.6. Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

4.7. Knihovna poskytuje kopírovací služby a tisk. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb.

Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií jsou uvedeny v ceníku služeb.

 

5. Počítačové pracoviště

5.1. Počítačové pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny Městského muzea Rýmařov a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2. Uživateli je zakázáno používat na počítačI v knihovně Městského muzea Rýmařov jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

5.3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

5.4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.

5.5. Provoz sítě knihovny (počítače) Městského muzea Rýmařov může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické komunikace a softwarové údržby sítě (počítače), případně z jiných závažných důvodů.

 

6. Poplatky a náhrady

6.1. Poplatky za kopírovací služby a poplatky za vytištění stránek při využívání internetu a další služby jsou v ceníku služeb.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nedílnou součástí tohoto řádu je Příloha č. 1 – Ceník služeb a Příloha č. 2 – příloha k badatelskému listu.

 

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. června. 2020

V Rýmařově, dne 1. června 2020

Bc. Růžena Zapletalová        

ředitelka Městského muzea v Rýmařově

 

Příloha č. 1

Ceník služeb:

KOPÍROVÁNÍ + TISK

Černobíle – formát A4                              jednostranně                        3,00 Kč

Černobíle – formát A4                              oboustranně                         4,00 Kč

Černobíle – formát A3                              jednostranně                        5,00 Kč

Černobíle – formát A3                              oboustranně                         7,00 Kč

Barevně – formát A4                                                                               18,00 Kč

Barevně – formát A3                                                                               30,00 Kč

 

LAMINOVÁNÍ

Formát A5                                6,00 Kč

Formát A4                                12,00 Kč

Formát A3                                 8,00 Kč

 

 

VAZBA

5 – 15 str.                                   20,00 Kč

15 – 30 str.                                 30,00 Kč

30 – 100 str.                               40,00 Kč 

100 – 200 str.                             80,00 Kč

 

Příloha č. 2

Příloha k badatelskému listu

Rok

poř. číslo položky

signatura

název položky

zapůjčeno prezenčně dne

podpis badatele

navráceno dne, podpis služby

stav předmětu, poznámky

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Partneři muzea