o sbírkách

Archeologická sbírka:

Obsahuje několik ucelených souborů a přesně stratifikovaných a lokovaných nálezů ze systematických, záchranných i předstihových výzkumů v Rýmařově a úzkém okolí (lokality: 1. Hrádek, 2. Předměstská osada na Bezručově ulici, 3. Burgetův statek, 4. Hrad Strálek, 5. Zámek Janovice, 6. Středověký areál města Rýmařova, 7. Bartákova ulice), které proběhly od konce 60. do 90. let minulého století. Jedná se o materiál převážně středověký (13.–15. století), v menší míře renesanční (16.–17. století) a novověký (do 19. století), výjimečně starověký (1.–3. století). Sbírka obsahuje keramiku (fragmenty, avšak i nezvykle vysoký počet celých či doplněných kusů, včetně zcela unikátní destičky na tavení zlata), kovové předměty, militaria, vzorky dřev, kosti, rostlinné zbytky, sklo, stavební součásti historických staveb. Ve stálé expozici jsou také umístěny pazourkové hlízy, úštěpy a nástroje, lužické bronzy, exempláře z doby halštatské, římské mince pocházející nejen z Rýmařovska, ale i ze vzdálenějších severomoravských lokalit. Vysoký význam předmětů v tomto souboru tkví v jejich chronologické návaznosti. Představují tak jedinečný a datačně neobyčejně citlivý průřez vývojem hmotné kultury severní Moravy od 13. do 17. století. Archeologická sbírka je páteří a nejpočetnější částí sbírek muzea. Její součást tvoří i dokumentace kartografická, kresebná a fotografická. Archeologický výzkum byl a nadále je publikován v odborném i vlastivědném tisku.

 

Historické sbírky:

V nich jsou zastoupeny převážně předměty v Rýmařově a na Rýmařovsku vyrobené či užívané nebo se jinak přímo vztahující k uvedené oblasti, pocházející z období 17.–20. století, především však z 19.–20. století. Jde zejména o tyto materiály: knihy, tedy politická literatura, propaganda, učebnice, slovníky, obrazové publikace, odborná literatura (historie, archeologie, politologie, přírodověda, jazykověda, literární věda, pedagogika, geografie, publicistika), vázané ročníky časopisů (Přítomnost, Květy, učitelské věstníky ad.), beletrie, turistické průvodce, staré tisky (do roku 1850). Uvedené sbírky dále obsahují fotografie a kopie fotografií, respektive fotografický archiv n. p. Hedva Rýmařov a Horní Město, fotografickou přílohu městské kroniky, dokumentární snímky krajiny a sídel, alba atd. Rovněž v sobě zahrnují dokumenty – listiny, zápisky (např. vězně z nacistických věznic), průkazy, dobové tiskoviny, soukromou i firemní korespondenci, vkladní knížky, pamětní knihy, kroniky podniků a organizací, volební letáky, úřední rozhodnutí, čestná uznání, částečné pozůstalosti. Součástí zmíněných sbírek jsou i pohlednice a kopie historických pohlednic celého Rýmařovska. Následuje textil – výrobky závodu Hedva (předtím Flemmich, Schielové, Henap, Brokát) – látky z pravého i umělého hedvábí (šatovky, kravatovina, církevní brokát, potahoviny, krojovina, repliky historických tapet a potahovin, funerální látky, další vzorky), oděvy a oděvní doplňky (africké šátky, kravaty, motýlky, uniformy a čepice, ornáty, ženské oblečení, boty), prapory a praporky, vlaječky, záložky.

Sbírky též pojímají nástroje, pomůcky, přístroje, zařízení aj., dále předměty denní potřeby, nejrozličnější odznaky, numismatiku (mince od 1. do 20. století, častěji od 18. do 20. století, bankovky, medaile a plakety), pečeti (např. cechů), razítka, tabulky a štítky, filatelii, kartografické doklady (zejména plány nerealizovaných projektů z oblasti železniční dopravy), kamenné a jiné doklady z terénu (mezníky, pamětní desky, znaky, městský pranýř z roku 1680, erb z šedé litiny), sklo, porcelán, keramiku, hasičskou výstroj a výzbroj, militaria a lovecké potřeby, předměty školství, šperky a bižuterii, hračky, účelové lidové pomůcky (např. kostelní velikonoční řehtačku), loutky a zařízení loutkové scény, nevelký soubor hudebních nástrojů a jejich částí, svítidla, tiskařské štočky, architektonické prvky (především dveře cel městské šatlavy a mříž či struskové tvárnice a jiné cihly), model lidového domu, sportovní potřeby, turistické značky a tabulky, funerálie, výtvarné umění (olejomalby, zvláště barokní práce J. F. Hoffmanna, grafické a kombinované techniky, ex libris, výtvarné fotografie, drobné plastiky, uměleckořemeslné práce na skle, řezbářství, např. betlémové figurky, knihvazačské práce a řezby z kosti a plastů, práce současných autorů), přírodniny, videokazety, diapozitivy, filmy, zvukové nosiče atd.

 

Geologická sbírka:

Jejím jádrem a nejpočetnější částí jsou nerosty (mineralogické a petrografické vzorky), získané intenzivním geologickým průzkumem a důlní činností v oblasti Jeseníků od 50. do 90. let minulého století, respektive ze sbírek Geologického průzkumu v Rýmařově, jež byly muzeu předány. Tato sbírka tvoří nejen částečný průřez geologickými obdobími lokalit v rámci Jesenicka, ale i jiných oblastí státu, především Moravy a v menší míře Čech. Drobná kolekce se vztahuje k rudným oblastem Řecka. Další soubor, tedy paleontologie, pochází z Mušlova u Mikulova, z průmyslově užívané pískovny. Sbírka vedle ukázek minerálů, hornin a dokladů neogenní mořské fauny obsahuje též sbírku vrtných jader a výbrusů. Převážná většina nálezů je přesně lokována i stratifikována na přiložených kartičkách či značena přímo zkratkou naleziště a hloubkou původního uložení na předmětech.

 

Pozůstalost manželů Ottových:

Sbírka dokumentuje osudy manželů Ottových po roce 1918. Její nejvýznamnější část se vztahuje především k plk. Karlu Ottovi (1910–1951), redaktorovi stanice Československého rozhlasu v Káhiře za 2. světové války. Celkově se jedná o rozsáhlý soubor osobního charakteru (studijní dokumenty, soukromé dopisy, dopisy významných představitelů české kultury, průkazy atd.). V rámci sbírky jsou uloženy materiály nejen z Československé republiky či Rumunska, ale především ze severní Afriky, tedy písemnosti protagonistů zmíněné rozhlasové stanice, respektive příslušníků zahraničního odboje v letech 1941–1945 (denní hlášení, svodky, tisk západního odboje – Egypt, Anglie, USA, zprávy ze severoafrického bojiště, důkazy o činnosti jednotlivých členů redakce, spolupráce s Angličany, písemné příspěvky vojáků československé jednotky v severní Africe, vojáků spojeneckých armád, záznamy o výsleších zajatců, ukázky rukopisných frontových časopisů, doklady o poválečném rozhlasovém vysílání i o vykonstruovaných obviněních válečných redaktorů, část soukromé knihovny, vzácné válečné tisky aj.). Vedle písemných dokumentů obsahuje sbírka i filmy, gramofonové nahrávky, magnetofonovou pásku a další předměty. Tato pozůstalost svým významem fakticky překračuje oblast zdejšího regionu. Její původní majitelky, Zora Ottová (po 2. světové válce žila v Rýmařově) a její dcery, si však přály, aby byla uložena v našem muzeu. To po přijetí pozůstalosti přislíbilo, že zůstane trvalou součástí jeho sbírek, a nijak se nebrání jejímu prezenčnímu studiu, stejně jako studiu ostatních materiálů uchovávaných v rámci instituce.

 

Pozůstalost Marie Kodovské: 

Sbírka se vztahuje k osobnosti významné rýmařovské inzitní básnířky a art brut výtvarnice Marie Kodovské (1912–1992). Jedná se o rozsáhlý soubor autorčiny písemné pozůstalosti (básnické dílo, dokumenty, korespondence aj.), fotografický materiál a část jejího výtvarného díla (kresby, koláže, ilustrace aj.). Soubor rýmařovskému muzeu věnoval syn autorky Vladimír Kodovský. 

Partneři muzea